دانش های زبانی و ادبی فارسی دوم راهنمایی
تاريخ : | نویسنده : علیرضا فرخ زاده

نکته اول

آتشین یعنی چیزی که از نظر صفت  نسبتی با آتش دارد و ایرانی یعنی کسی یا چیزی که با ایران نسبتی دارد .

به کلمات جدیدی که با این پسوند ها ساخته می شوند صفت ملکی می گویند.

لغت جدید

پسوند

پایه لغت

آتشین

ین

آتش

بهاره

ه

بهار

ایرانی

ی

ایران

 

نکته دوم

برگ های زیبا ی  درختان کم کم  د ست از دستان درختان جدا و رقصان بر زمین میریزند.

 

به این گونه جملات که صفات انسان را به غیر انسان نسبت می دهد تشخیص(جان بخشی به اشیا)گفته می شود...

 ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت